Qué es Poetas Actualidad Publicacions Hemeroteca Ilustradores Contacta català español Què és Poetes Actualidat Publicacions Hemeroteca Il·lustradors Contacta català español
 

El cor palpita a la butxaca
Marcel Ayats
Zona Blanca 13
Papers de Versàlia
Sabadell, 2017
ISBN: 978-84-617-9089-0
Fotografías de Maria Romaní
Pròlogo de Josep Maria Ripoll

El cor palpita a la butxaca

“L’obra de Marcel Ayats s’ha anat
decantant progressivament cap a la
síntesi i la depuració, tant en el ves-
sant estrictament literari com en el de
la poesia visual, aquest terreny fronte-
rer amb les arts plàstiques que l’autor
practica amb la seva companya Maria
Romaní. Ens trobem, doncs, en un
camí progressiu cap el despullament
essencial. El cor palpita a la butxaca és
una defensa constant dels valors
humans, que passa per la crítica a tot
allò que els posa traves avui dia: la
ciutat, la massificació, la pressa, la
societat de consum, la trivialització i
el soroll ambiental en un sentit ampli.
[...] Gairebé sempre irònic, de vega-
des desolat, però amb una soterrada
esperança final, de l’individu enfront
del món”

Josep Maria Ripoll

 
 

© 2004-2017 Papers de Versàlia. Todos los derechos reservados. www.papersdeversalia.com
Diseño gráfico: RodrigoMartinez.net